GDPR

Updated at 31 January 2022

Studio Billion Oyun Teknolojileri A.Ş. (“Studio Billion”) kişisel verilere ilişkin aşağıdaki kuralları benimsemiştir. Studio Billion, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları kullanıcılarımızın ve web sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Studio Billion işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.


1. Studio Billion’in kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.


2. Studio Billion kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Facebook, Google Plus v.b sosyal platform profillerinizi kullanarak sosyal ve mobil oyunlarımıza bağlanıp oyunlarımızı oynadığınızda bahsi geçen platformlara bizimle paylaşma izni verdiğiniz ölçü ve sınırlarda; müşteri desteği veya teknik destek hizmeti almak için 'bize ulaşın' talebinde bulunduğunuzda; Studio Billion'in haber bültenine abone olduğunuzda; geri bildirimlere, anketlere veya yarışmalara katıldığınızda ve/veya Studio Billion sitelerini kullandığınızda verileriniz ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Studio Billion tarafından işlenmektedir. Studio Billion, sosyal ve mobil oyunlarını oynayan kullanıcıların hiçbir kişisel verisini direkt kaynağından toplamamakta sadece Facebook, Google Plus vb. sosyal platform profilleri ile oyun oynayan kullanıcıların bilgilerini ilgili platformların kullanıcılardan aldıkları izin çerçevesinde bahsi geçen platformlardan toplamaktadır.

Studio Billion kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülükler çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile vermiş olduğunuz izin çerçevesinde sosyal platform profil bilgilerinizi; IP adresiniz aracılığıyla elde edilen konum bilginizi; cihaz ve tarayıcı bilgilerinizi; gezinme bilgilerinizi ve mobil analiz veya Google Analytics aracılığıyla elde ettiğimiz oyunlarımızı kullanım alışkanlıklarınız ve oyun içi veya dışı kullanıcı aksiyonlarınızı; toplayacak, işleyecek, güvenli olarak saklayacak ve anılan bilgilerinizin tamamını veya bir kısmını anonimleştirmek kaydı ile üçüncü kişilerle paylaşacaktır.

Studio Billion, ayrıca iş başvurusunda bulunmak için web sitemize özgeçmişinizi gönderdiğinizde ve Studio Billion'in web sitesine özgeçmişinizi yüklediğinizde genel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi işleyebilmektedir.


3. Studio Billion kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Studio Billion, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırabilecek, işleyebilecek ve anonim hale getirmek kaydı ile üçüncü kişilere açıklayabilecek ve devredebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

-iletişim için elektronik mail adresi ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

-kullanıcılarımıza uygun hizmetlerimizin sunulması,

-kullanıcılarımıza özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, her türlü pazarlama ve reklam faaliyeti ile elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapmak, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat aksiyonları, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek,

-anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

-hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

-yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

-mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek,

-kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

-çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Studio Billion tarafından; insan kaynakları politikasının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alım, adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek, gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak, başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek.


4. Studio Billion kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Studio Billion ile paylaşılan kişisel veriler, Studio Billion gözetimi ve kontrolü altındadır. Studio Billion, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testlerini yaptırmakta olduğumuzu ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.


5. Studio Billion kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kullanıcılarımıza uygun hizmetlerin sunulması, kullanıcılarımıza özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, her türlü pazarlama ve reklam faaliyeti ile elde edilen veriler doğrultusunda müşteri segmentasyonu yapmak, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, müşteri yönetimine yönelik sadakat aksiyonları, çapraz satış ve kaybedilen müşteriyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek amacıyla kullanıcılarımıza ait kişisel veriler anonim hale getirilmek kaydıyle iş ortaklarmız ile paylaşılmaktadır.

Diğer durumlarda ise kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcılarımızın izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcılarımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Studio Billion sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz anonimleştirilmek kaydı ile Studio Billion’in hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla , kullanıcılarımıza ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.


6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) işlenmişse bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (d) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. tarafları bilme, (e) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (f) yasal mevzuat uyarınca silinmesini veya yok edilmesini isteme, (g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, (h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ı) yasal mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.


7. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,
● Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Mecidiyeköy Mahallesi, Honeycomb Plaza, Atakan Sk. No: 7-9, Kat: 10, Daire:33, 34387 Şişli/İstanbul adresine göndererek,
info@studiobillion.com. e-posta adresine göndererek,
● Geçerli bir kimlik belgesi ile Şirket adresine bizzat başvurarak Studio Billion Oyun Teknolojileri A.Ş. ye iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler; başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza, son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Bunlara ek olarak, kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına, talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz. Önemle belirtmek isteriz ki, talep konusu ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.

8. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Studio Billion’in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.


9. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Studio Billion’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Studio Billion’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımızın Studio Billion’le doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.


10. Studio Billion’e kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@studiobillion.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.